บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-CTS04_XJ-โปรเเกรมHOKKAIDO โทยะโกะ อุสุซัง ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม66 - มีนาคม 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

-เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ-  โทยะ – เทศกาลประดับไฟโทยะ Toyako Onsen Illumination -กระเช้าอุสุซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ลานกิจกรรมหิมะ – โรงงานช็อกโกแลต -บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ -ถนนทานุกิโคจิ -ศาลเจ้าฮอกไกโด – ร้านค้าปลอดภาษี -โอตารุ- คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ -มิตซุยเอ้าท์เล็ต

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day2สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองโนโบริเบทสึ -หุบเขาจิโกกุดานิ - โทยะ - เทศกาล ประดับไฟโทยะ Toyako Onsen Illumination

Day3กระเช้าอุสุซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ลานกิจกรรมหิมะ - โรงงานช็อกโกแลต - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ -ถนนทานุกิโคจิ

Day4ศาลเจ้าฮอกไกโด - ร้านค้าปลอดภาษี- โอตารุ-คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - ถนนซาไกมาจิ -มิตซุยเอ้าท์เล็ต

Day5ท่าอากาศยานชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ