บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

BT-CTS02_XJ-โปรเเกรมอาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ 5 วัน 3 คืน

0
6 Hours
Availability : ธันวาคม- มีนาคม 67
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ
รายละเอียดทัวร์

เมืองฟูราโน่- หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ – อิออน มอลล์ -ลานกิจกรรมหิมะ – หมู่บ้านราเมน – ลานกิจกรรมหิมะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ -โอตารุ- คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ-พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ – ร้านค้าปลอดภาษี – มิตซุยเอ้าท์เล็ต

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day2เมืองฟูราโน่ -หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ - อิออน มอลล์

Day3ลานกิจกรรมหิมะ - หมู่บ้านราเมน - ลานกิจกรรมหิมะ -สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิ -บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

Day4โอตารุ -คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ -ถนนซาไกมาจิ -พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ - ร้านค้าปลอดภาษี -มิตซุยเอ้าท์เล็ต

Day5ท่าอากาศยานชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ