บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

เที่ยวเกาหลี โปรแกรม Autum in Seoul 9-12 NOV. 2023 4D2N (Shopping 2 Shops)

0
6 Hours
Availability : พฤศจิกายน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินอินชอน
รายละเอียดทัวร์

ถนนเทพนิยาย – อินชอนไชนาทาวน์ -หมู่บ้านสไตล์ฮันอกโบราณ -Paju Majang lake -ศูนย์เครื่องสำอางค์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายโซงฮัก – พระราชวังเคียงบก -คลองชองกเยชอน – เอ็นโซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง -ชมศูนย์สมุนไพร น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านช็อปปdtงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก – Super market

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1สนามบินสุวรรณภูมิ

Day2ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง -อินชอนไชน่าทาวน์ - ชมหมู่บ้านสไตล์ฮันอกโบราณ - Paju Majang lake

Day3ศูนย์เครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายโซงฮัก -พระราชวังเคียงบก -คลองชองกเยชอน -เอ็นโซลทาวเวอร์ -ตลาดเมียงดง

Day4ชมศูนย์สมุนไพร น้ำมันสนเข็มแดง -ย่านช็อปปdtงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก - Super market -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน