บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
096-896-9386    082-163-1999    096-926-1949 dplantour@gmail.com   @dplantour

มหัศจรรย์…ฮ่องกง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 4 วัน 3 คืน

0
3 Hours
Availability : มีนาคม2567
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินเช็กแลปก๊อก
รายละเอียดทัวร์

-ถนนซุปเปอร์สตาร์ & Symphony of Lights -“พิธียืมเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ -วัดกวนไท – วัดหวังต้าเซียน – ย่านมงก๊ก -รีพัลส์เบย์- วัดหม่านโม – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวลลี่ – ร้านหยก – ย่านจิมซาจุ่ย -อิสระท่องเที่ยวเที่ยว (ไม่มีบริการรถและไกด์)

เงื่อนไขการจอง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน ชำระมัดจำ 50% ของยอดเต็ม ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 29 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • กรณีทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิก : (ทัวร์ส่วนตัว)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 25 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 0-24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการเดินทาง

Day1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ถนนซุปเปอร์สตาร์ & Symphony of Lights

Day 2“พิธียืมเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - ย่านมงก๊ก

Day 3รีพัลส์เบย์ -วัดหม่านโม -วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวลลี่ - ร้านหยก - ย่านจิมซาจุ่ย

Day 4อิสระท่องเที่ยวเที่ยว (ไม่มีบริการรถและไกด์) - สนามบินเช็คแล็ปก็อก - สนามบินสุวรรณภุมิ